Każdy, kto obserwuje ptaki szanuje przyrodę. Dobro ptaków i ich środowiska ma zawsze pierwszeństwo przed interesami miłośnika ptaków.

 1. Obserwator dba o ptaki i ich środowisko.
  • Wspiera ochronę siedlisk ważnych dla ptaków.
  • Jest ostrożny podczas obserwacji, fotografowania, nagrywania głosów i filmowania, aby nie narażać ptaków na stres lub niebezpieczeństwo. Szczególnie rozsądnie zachowuje się w miejscach, gdzie ptaki są często niepokojone.
  • Ogranicza wykorzystywanie nagrań głosów i innych sposobów przywabiania ptaków. Nigdy nie używa takich metod w miejscach często odwiedzanych przez obserwatorów ptaków. Nie wabi gatunków ginących, zagrożonych lub rzadkich w danej okolicy.
  • Nie zbliża się do gniazd, kolonii lęgowych, noclegowisk, tokowisk i ważnych miejsc żerowania. Jeśli zamierza dłużej obserwować, fotografować, filmować lub nagrywać w takich wrażliwych miejscach, używa ukrycia lub korzysta z istniejących czatowni obserwacyjnych.
  • Ogranicza używanie sztucznego oświetlenia przy filmowaniu lub fotografowaniu, szczególnie do zbliżeń.
  • Pamięta, że ptaki w okresie lęgowym są szczególnie wrażliwe na płoszenie. Nie rozpowszechnia wiedzy o odkrytych przez siebie gniazdach, gdyż miejsca lęgowe rzadkich ptaków powinno się ujawniać tylko pracownikom ochrony przyrody.
  • W parkach narodowych i rezerwatach porusza się po drogach i wyznaczonych szlakach w miejscach udostępnionych dla turystów. Zachowuje się odpowiedzialnie: nie hałasuje, nie zostawia śladów swojej bytności i nie niszczy przyrody.
  • Dba, aby karmniki, budki lęgowe i inne sztuczne urządzenia dla ptaków były bezpieczne. Stara się, aby nie były narażone na drapieżnictwo kotów i innych zwierząt oraz niebezpieczeństwa powodowane przez działalność człowieka.
  • Podczas surowej zimy dokarmia ptaki bez przerw. Utrzymuje pożywienie, wodę i pojemniki na nie w czystości.
  • Regularnie czyści i reperuje budki lęgowe oraz sztuczne gniazda.
 2. Obserwator ptaków zna i respektuje przepisy dotyczące ochrony przyrody.
  • Przestrzega zasady, że fotografowanie, filmowanie dziko żyjących zwierząt prawem chronionych bez zezwolenia wojewody dopuszczone jest tylko w obrębie zabudowań i w miejscach ogólnodostępnych.
  • Stara się, aby grupa osób, z którymi wspólnie obserwuje ptaki nie była zbyt liczna, aby ograniczyć wpływ na środowisko i nie przeszkadzać innym ludziom.
  • Szanuje zainteresowania, prawa i umiejętności innych obserwatorów ptaków, a także innych ludzi przebywających w terenie. Dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Szczególnie pomaga początkującym obserwatorom ptaków. Pamięta, że grzeczność i uprzejmość w kontaktach z ludźmi powodują ich przyjazne nastawienie do obserwatorów.
  • Jeżeli jest świadkiem nieetycznego zachowania obserwatorów ptaków, ocenia sytuację i interweniuje, jeśli uważa to za właściwe. Interweniując tłumaczy, na czym polega niewłaściwość postępowania i próbuje, w rozsądnym zakresie, je powstrzymać.
  • Nie wchodzi na teren prywatny, jeżeli właściciel sobie tego nie życzy.
  • Zapisuje i dokumentuje interesujące obserwacje i informuje o nich innych obserwatorów ptaków lub odpowiednie organizacje, zwłaszcza, jeśli ma to znaczenie dla ochrony ptaków. Zachowuje zdrowy samokrytycyzm przy opisywaniu swoich obserwacji.

Przestrzegaj "Kodeksu obserwatora ptaków" i rozpowszechniaj go!

Newsletter