Aktualności Walne Zgromadzenie Członków

Aktualności

 
2018-02-09

Walne Zgromadzenie Członków

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Słońska  „Unitis Viribus” serdecznie zapraszam na XXI Walne Zgromadzenie Członków w dniu 3 marca 2018 r. (sobota) o godz. 17.00 w Sali Wiejskiej w Słońsku, ul. Parkowa 2.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.

2. Wybór przewodniczącego zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XX WZC.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2017.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi.

9. Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2017

10. Uchwalenie programu działania TPS na rok 2018.

11. Sprawy różne.

Jeżeli w ww. terminie nie będzie niezbędnego quorum, Walne Zgromadzenie Członków, odbędzie  się w drugim terminie, tj. o godz. 17.15  tego samego dnia.

Wszystkich członków TPS ”Unitis Viribus” proszę o uregulowanie przed rozpoczęciem Zgromadzenia zaległych składek członkowskich (nr konta TPS 29 8355 0009 0035 0411 2000 0001).

Nieusprawiedliwiona nieobecność na Zebraniu tych spośród Członków Towarzystwa, którzy zalegają ze składkami zostanie potraktowana przez Zarząd TPS ”Unitis Viribus” jako deklaracja dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa (§ 16 Statutu)

z serdecznymi pozdrowieniami

Iza Engel

Prezes TPS "Unitis Viribus"

powrót do aktualności