Aktualności XV WZC

Aktualności

 
2012-02-16

XV WZC

W imieniu Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus” serdecznie zapraszam na XV Walne Zgromadzenie Członków
w dniu 2 marca 2012 (piątek) o godz. 17.45 w sali restauracji „Słowiańska” w Słońsku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
2. Wybór przewodniczącego zebrania.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Odczytanie i przyjęcie protokołu z XIV WZC.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2011.
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
7. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań i udzielenia absolutorium Zarządowi.
9. Podjęcie uchwały o przeznaczeniu dochodu za rok 2011 na cele statutowe TPS
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia TPS do Lubuskiej Organizacji Turystycznej
11. Uchwalenie programu działania TPS na rok 2012.
12. Sprawy różne.

Jeżeli w ww. terminie nie będzie niezbędnego quorum, Walne Zgromadzenie Członków, odbędzie się w drugim terminie, tj. o godz. 18.00 tego samego dnia.

Izabella Engel

Prezes TPS Unitis Viribus

powrót do aktualności