Aktualności "Bąk - mistrz kamuflażu"

Aktualności

 
2021-08-18

"Bąk - mistrz kamuflażu"

to temat konkursu plastycznego. Na prace czekamy do 21 października br. Szczegóły w regulaminie:

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

PT: „BĄK – MISTRZ KAMUFLAŻU”

§1

Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Przyjaciół Słońska "UNITIS VIRIBUS" w Słońsku.

§2

Cele konkursu

1. Zwiększenie zainteresowania ptakami, w szczególności BĄKIEM, ptakiem z rodziny czaplowatych.

2. Promowanie i upowszechnianie wiedzy o rzadkich gatunkach ptaków.

3. Inspirowanie twórczości artystycznej.

§3

Zasady prowadzenia konkursu

1. Konkurs plastyczny adresowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

2. Prace oceniane będą w następujących kategoriach wiekowych:

do lat 6

od 7 do 10 lat

od 11 do 15 lat

od lat 16

§4

Zasady uczestnictwa w konkursie

1. W konkursie plastycznym mogą brać udział osoby, które wykonają indywidualnie prace plastyczne w dowolnej formie (np. rysunki kredkami, ołówkiem, prace malarskie, kolaże, grafiki czy prace wykonane technikami mieszanymi)

w formacie nie większym niż A3

2. Prace należy opisać na odwrocie, zamieszczając tam:

imię, nazwisko, wiek, nazwę i adres szkoły lub adres prywatny autora, nr telefonu kontaktowego lub e-mail

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu, zgodnie

z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują rodzice.

3. Każda placówka może nadesłać maksymalnie po 3 prace w każdej ze wskazanych kategorii wiekowych.

W przypadku nadesłania większej ilości prac z jednej placówki niż określa niniejszy regulamin ocenione zostaną tylko 3 prace wybrane losowo przez komisję.

4. Prace należy nadesłać na adres: Towarzystwo Przyjaciół Słońska "UNITIS VIRIBUS", 66-436 Słońsk, ul. Puszkina 44, z adnotacją - Konkurs plastyczny.

5. Termin nadsyłania prac upływa 21 października 2021 r.

6. Prace zniszczone i źle opisane nie będą oceniane.

§5

Ocena prac

1. Prace konkursowe oceni komisja powołana przez Towarzystwo Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”.

2. Komisja konkursowa oceniając prace weźmie pod uwagę następujące kryteria:

zgodność pracy z tematem konkursu,

cechy charakterystyczne bąka,

samodzielność i oryginalność ujęcia tematu,

estetykę wykonania pracy.

3. Wyniki konkursu znajdą się na stronie internetowej www.tps-unitisviribus.org.pl . Laureaci zostaną powiadomieni listem, mailem lub przez nauczycieli.

Nagrody

§6

1. W konkursie przewidywane są nagrody książkowe, płyty i filmy o tematyce przyrodniczej, które prześlemy pocztą.

2. Prezentacja nagrodzonych prac odbędzie się w kwietniu 2022r. na Zlocie Obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej w Słońsku.

Postanowienia końcowe

§7

1. Prace konkursowe stają się własnością Towarzystwa Przyjaciół Słońska "Unitis Viribus" i nie podlegają zwrotowi.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji i wykorzystania nagrodzonych prac (z podaniem nazwiska

autora) w celach promocyjnych Rzeczpospolitej Ptasiej.

powrót do aktualności